Reprezentacja przed organami podatkowymi, kontroli skarbowej, celnymi oraz sądami: Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym


Oferujemy:

- pomoc i reprezentację w postępowaniach podatkowych, także w postępowanich kontrolnych,

- pomoc i reprezentację w toku kontroli skarbowej,

- pomoc i reprezentację w postępowaniu celnym,

- pomoc i reprezentację przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.


kontrola_skarbowa_podatkowa_postepowanie

1. Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe

Postępowanie prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego (lub w określonych przypadkach Naczelnika Urzędu Celnego, Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta, Starostę albo Marszałka Województwa)  może składać się z jednego lub dwóch etapów:

- etap kontroli podatkowej, który służy sprawdzeniu prawidłowości rozliczeń,

- etap postępowania podatkowego, który kończy się wydaniem decyzji.


Postępowanie może być jednoetapowe gdy kontrola podatkowa nie wykaże nieprawidłowości - w takim przypadku nie rozpoczyna się postępowania podatkowego.


Postępowanie może być jednoetapowe gdy wszczynane jest tylko postępowanie podatkowe bez uprzedniego prowadzenia kontroli podatkowej.


Postępowanie może być dwuetapowe gdy kontrola podatkowa wykaże nieprawidłowości, a w konsekwekcji gdy następstwem tego jest wszczęcie postępowania podatkowego w celu wydania określonej decyzji.


W toku postępowania strona może wnosić środki zaskarżenia, w tym odwołania od decyzji do organu II instancji, którym w stosunku do naczelnika Urzędu Skarbowego jest Dyrektor Izby Skarbowej. Organem naczelnym jest Minister Finansów.


Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe dotyczyć mogą zwłaszcza podatników, płatników i inkasentów.


2. Kontrola skarbowa

Kontrolę skarbową sprawują dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej oraz Minister Finansów jako organ naczelny.


Kontrola skarbowa może dotyczyć wykonywania zobowiązań podatkowych, ale także prawidłowości gospodarowania środkami unijnymi i mieniem Skarbu Państwa. Kontrola skarbowa może dotyczyć m.in. sprawdzania dochodów pochodzących z nie ujawnionych źródeł lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach.


Kontrola skarbowa może dotyczyć  podatników, płatników, inkasentów, osoby trzecie (np. członków rodziny podatnika), następców prawnych, ale również m.in. władających i zarządzających mieniem państwowym oraz sprywatyzowane mienie Skarbu Państwa.


3. Postępowanie celne

Postępowanie celne dotyczy obowiązków celnych i jest prowadzone przez Naczelnika Urzędu Celnego oraz Dyrektora Izby Celnej.


skarga_do_wojewodzkiego_sadu_administracyjnego_NSA

4. Postępowanie sądowe przed sądami administracyjnymi

Decyzje (oraz inne rozstrzygnięcia) wydawane w toku wskazanych postępowań podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego.


Skargi na decyzje i inne rozstrzygnięcia można wnosić do Wojewódzkiego Sądu Admnistracyjnego, który orzeka w I instancji. Skargę do sądu można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia i wnosi się ją za pośrednictwem organu, który wydał skarżone rozstrzygnięcie.


Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.


Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie: 

- uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części,

- stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części,

- stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przyczyny określone w Kodeksie postępowania administracyjnego lub w innych przepisach.


W razie nieuwzględnienia skargi sąd skargę oddala.


Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 


Przy czym w odniesieniu do skargi kasacyjnej obowiązuje tzw. przymus adwokacki - skarga kasacyjna może być sporządzona zasadniczo tylko przez adwokata lub radcę prawnego.


Poza wskazanymi podmiotami skargę kasacyjną może także sporządzić sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.


Ponadto, skarga kasacyjna może być również sporządzona przez: 

- doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,

- rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej. 


Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. 

© Kancelaria-Podatki  | Chmielna 11/10, Warszawa, tel. 22-2266200 |