Planowanie i optymalizacja podatkowa


Oferujemy: 

- usługi  planowania podatkowego i optymalizacji podatkowej przez analizę sytuacji podatnika oraz projektowanie sposobu działania w celu zgodnego z prawem wyboru rozwiązania redukującego obciążenia podatkowe.


planowanie_podatkowe_optymalizacja_podatkowa

1. PLANOWANIE PODATKOWE I OPTYMALIZACJA PODATKOWA

Planowanie podatkowe polega na dozwolonym wyborze zgodnego z prawem działania, spośród innych możliwych sposobów działania, w celu uzyskania redukcji obciążeń podatkowych.


Zaplanowane dokonanie wyboru ma zatem na celu uzyskanie efektu optymalizacji podatkowej polegającego na uzyskaniu zamierzonych celów przy jednocześnie zapewnieniu możliwie najniższego obciążenia podatkowego.2. PLANOWANIE: PRAWO DO ZAPLANOWANIA SPOSOBU DZIAŁANIA I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ ŚCIEŻKI POSTĘPOWANIA SPOŚRÓD INNYCH OKREŚLONYCH PRZEZ PRAWO

System prawno-podatkowy pozwala na wiele dopuszczalnych rozwiązań zgodnego z prawem wpływania przez podatnika na jego sytuację prawno-podatkową oraz na zgodne z prawem kształtowanie obciążeń podatkowych.

 

Założony przez podatnika cel gospodarczy może być osiągnięty poprzez różne sposoby działania, przez zastosowanie różnych rozwiązań prawnych. Podatnik posiada swobodę działania i wybór zachowania spośród innych zachowań, w ramach obowiązującego systemu podatkowego (czy szerzej systemu prawnego). O ile działając zgodnie z prawem podatnik ma możliwość osiągnięcia założonego celu po zastosowaniu różnych dróg dojścia do tego celu, to podatnik ma prawo wyboru najkorzystniejszej ścieżki dojścia do celu - najkorzystniejszej ścieżki powodującej zgodne z prawem zredukowanie obciążeń podatkowych związanych z osiągnięciem celu.


Jednocześnie, z uwagi na powyższe, organy podatkowe nie mogą kwestionować zgodnego z prawem wyboru przez podatnika ścieżki najkorzystniejszej dla podatnika, zaś mniej korzystnej z punktu widzenia fiskusa.


Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10.07.1996 r. stwierdził, że „żaden przepis prawa podatkowego, ani orzecznictwo, ani też doktryna prawa nie zabraniają podatnikowi wyboru takiego rozwiązania zgodnego z prawem i rzeczywistości, które byłoby dla niego – przy podejmowaniu decyzji gospodarczych – bardziej korzystne na gruncie prawa podatkowego. Wybór drogi najłagodniej opodatkowanej jest wolnym wyborem każdego podatnika i nie może podlegać kontroli organów podatkowych”.


Z. Radwański w glosie do wyroku NSA z 10.11.1999 (O.Z. w Białymstoku) stwierdził, że „nie ma żadnej podstawy prawnej, aby przyjąć masochistyczną zasadę, że strony powinny zawsze regulować swoje stosunki cywilnoprawne w sposób najbardziej dla fiskusa korzystny”.3. OPTYMALIZACJA: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJSZEGO ROZWIĄZANIA - MOŻLIWIE NAJMNIEJSZEGO OBCIĄŻENIA PODATKOWEGO

Optymalizacja podatkowa jest w rezultacie działaniem zgodnym z prawem polegającym dozwolonej prawnie redukcji obciążeń podatkowych (zgodne z prawem tzw. unikanie opodatkowania). 


Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 11 maja 2004 r. (sygn. akt K 4/03) powierdził, że w konstytucyjnie chronionej sferze praw podatnika znajduje się także wolność korzystania z różnych metod optymalizacji podatkowej. 

"Wykładnia konstytucyjnego obowiązku ponoszenia podatków określonych w ustawie, nie może prowadzić do stwierdzenia, iż w jego zakresie mieści się norma prawna nakazująca podatnikowi uiszczanie podatku w maksymalnej – określonej w ustawie – wysokości (...). Konstytucyjnoprawny status podatnika, kształtującego swoją sytuację przez podejmowanie legalnych działań zmierzających do uniknięcia opodatkowania, wyznaczany jest przede wszystkim treścią art.2 w zw. z art.217 Konstytucji i wynikającym z tych przepisów wymogiem należytej określoności ustawowo określonych elementów zobowiązania podatkowego. Nie ma natomiast żadnych podstaw do przyjmowania zasady, w myśl której podatnik winien zawsze regulować swoje stosunki cywilnoprawne w sposób najbardziej korzystny z punktu widzenia interesów fiskalnych państwa.


W omówieniu do wskazanego wyroku Trybunał Konstytucyjny sformułował następującą tezę:

"Konstytucyjny obowiązek ponoszenia podatków określonych w ustawie (art. 84) nie oznacza nakazu uiszczania przez podatnika podatku w maksymalnej wysokości ani zakazu korzystania przez podatnika z różnych legalnych metod optymalizacji podatkowej. 

Istnieje zasadnicza różnica między bezprawnym uchylaniem się od opodatkowania, stanowiącym naruszenie norm prawnych, a unikaniem opodatkowania przez dokonywanie w tym celu zgodnych z prawem czynności prawnych."


Optymalizację należy odróżnić od zachowań niezgodnych z prawem (określanych mianem uchylania się od opodatkowania), a więc bezprawnych zachowań, które  polegają na niepłaceniu podatków mimo wystąpienia zdarzeń, z którymi prawo podatkowe wiąże określone skutki prawno-podatkowe.

© Kancelaria-Podatki  | Chmielna 11/10, Warszawa, tel. 22-2266200 |