Wnioski o interpretacje podatkowe


Oferujemy:

- pomoc prawną i reprezentację w postępowaniu z wniosku o wydanie interpretacji podatkowych (w tym sporządzenie wniosku o interpretację, wezwań/odwołań oraz skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego).INTERPRETACJA INDYWIDULANA (PODATKOWA)


wniosek_interpretacje_podatkowe_interpretacja_podatkowa

1. Wniosek o interpretację

Interpretacja indywidualna (podatkowa) jest aktem wydawanym na wniosek o wyjaśnienie przepisów prawa podatkowego. 


Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.


We wniosku o wydanie interpretacji wnioskodawca obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. 


2. Organ wydający interpretację indywidualną

Interpretację indywidualną wydaje Dyrektor Izby Skarbowej działając z upoważnienia Ministra Finansów.


Wspomnieć należy, że stosownie do swojej właściwości interpretacje indywidualne może wydawać także wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa. Dotyczy to zwłaszcza podatków i opłat lokalnych.


3. Interpretacja indywidualna

Interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy, zwykle wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny.

W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym.


4. Termin wydania interpretacji i skutki jej niewydania w terminie

Właściwy organ zobowiązany jest do wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. 

Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów określonych w Ordynacji podatkowej. 

 

W razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie. 


5. Główne fazy postępowania

Wydanie interpretacji indywidualnej kończy zasadniczo postępowanie. Warunkiem zaskarżenia do sądu administracyjnego interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej jest wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Po tym wnioskodawca niezadowolony z wydanej interpretacji i rozstrzygnięcia może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Od orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.


6. SKUTKI I ZNACZENIE INTERPRETACJI (MOC INTERPRETACJI)

Zastosowanie się przez wnioskodawcę do interpretacji indywidualnej wydanej w sprawie nie może szkodzić wnioskodawcy. Wnioskodawca uzyskuje zatem podstawę (interpretację) do właściwego zachowania (zastosowania przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sytuacji) bez obaw o zakwestionowanie takiego zachowania przez organy skarbowe np. po zrealizowaniu planowanych zamierzeń.

W rezultacie, dzięki uzyskaniu interpretacji, uchylony zostaje stan niepewności w odniesieniu do zaistniałych lub planowanych przez wnioskodawcę zdarzeń/czynności.

© Kancelaria-Podatki  | Chmielna 11/10, Warszawa, tel. 22-2266200 |