Doradztwo Podatkowe


Oferujemy usługi doradztwa z zakresu podatków oraz innych danin publicznych (opłaty, cło, składki publicznoprawne), zapewniając zwłaszcza:

- porady i konsultacje dotyczące zdarzeń wywołujących skutki podatkowe,

- porady i konsultacje dotyczące interpretacji podatkowych aktów prawnych, 

- porady i konsultacje dotyczące korzystania z ulg i odliczeń od podatku,

- porady i konsultacje dotyczące prawidłowości rozliczeń podatkowych i dokumentacji podatkowej,

- porady i konsultacje dotyczące sytuacji podatnika w prowadzonych postępowaniach przed organami podatkowymi, kontroli skarbowej,

- inne formy doradztwa.


doradztwo_podatkowe_doradca_podatkowy

1. Podatki dochodowe

Dochody osób fizycznych i prawnych podlegają różnym ustawom:
- opodatkowanie dochodów osób fizycznych, z wyjątkiem działalności rolniczej (ale bez działów specjalnych produkcji rolnej), leśnej, spadków, darowizn regulowane jest przez ustawę z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
- opodatkowanie w sposób zryczałtowany przychodów wynajmujących oraz przedsiębiorców (m.in. na podstawie tzw. karty podatkowej), jak również przychodów osób duchownych regulowane jest przez ustawę z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 
- opodatkowanie przychodów osób fizycznych z tytułu spadków, darowizn, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku regulowane jest przez ustawę z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
- opodatkowanie dochodów osób prawnych, z wyjątkiem dochodów z działalności rolniczej (bez działów specjalnych produkcji rolnej) i leśnej regulowane jest przez ustawę z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 


2. Podatki obrotowe (w tym VAT i akcyza)

Opodatkowanie obrotu regulują m.in.:
- ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (podatek VAT), 
- ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, która opodatkowuje sprzedaż oraz wywóz i przywóz towarów akcyzowych, jak również nadmierne ubytki niektórych z nich,
- ustawa z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych, która nakłada na sprzedawców paliw płynnych i gazu opłatę paliwową,
- ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nakłada opłaty za wydanie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi uzależnione od wielkości obrotu z tego tytułu.

Aktami regulującymi podatki obrotowe są także akty prawa wspólnotowego.


3. Podatki majątkowe

Opodatkowanie majątku regulują:
- ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, która ustanawia podatek od nieruchomości (nie dotyczy gruntów rolnych i leśnych), podatek od środków transportowych (ciężarówek, autobusów i przyczep) oraz podatek od posiadania psów (obowiązuje wyłącznie osoby fizyczne),
- ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, która opodatkowuje posiadanie gruntów,
- ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym, która opodatkowuje posiadanie lasów,
- ustawa z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, która ustanawia opłaty za posiadanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych,
- ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadza opłatę planistyczną związaną ze wzrostem wartości nieruchomości.


4. Podatki od czynności

Opodatkowanie czynności regulują:
- ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, która nakłada podatek na niektóre czynności prawne,
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej nakłada obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od niektórych czynności urzędowych i czynności prawnych. 


5. Cło

Cło jest regulowane zwłaszcza przez akty prawa wspólnotowego:
- Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1—50), 
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) (Dz.U. L 145 z 4.6.2008, str. 1—64). 

Podstawowym aktem krajowym jest:
- ustawa z 19 marca 2004 r. - Prawo celne.


6. Niektóre opłaty

Ustawy regulujące niektóre opłaty:
- ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, która nakłada obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie własnego drzewa czy krzewu,
- ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiazkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
- ustawa z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych, która ustanawia opłatę drogową.


7. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ZUS, KRUS

Składki ubezpieczeniowe są zasadniczo świadczeniami obowiązkowymi, uiszczanymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

© Kancelaria-Podatki  | Chmielna 11/10, Warszawa, tel. 22-2266200 |